Kunskapslänken -
långsiktiga strukturer för lärande för hållbar utveckling (LHU)

Energimyndigheten har beviljat oss medel för att ta fram förslag på långsiktiga strukturer för LHU på nationell och regional nivå. Arbetet ska pågå första halvåret 2015. Projektet ska ses som en förstudie och bygger på resultat från KNUT projektet. Förstudiens resultat ska leda fram till att Sverige som nation i högre utsträckning når nationella och internationella mål inom miljö, klimat, energi och sociala frågor men även för att nå högre måluppfyllelse hos landets elever. Detta ska ske genom att vi blir bättre på att använda utbildningssystemet som ett verktyg både för kunskapsinhämtning och hållbar samhällsutveckling.

Projektets mål

Övergripande mål:

  • Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning, erfarenhetsutbyte och satsningar på fortsatt utveckling inom lärandet för hållbar utveckling, i det svenska utbildningssystemet.
  • Säkerställa en långsiktig finansiering.
  • Initiera och/eller vidareutveckla regionala noder som erbjuder stöd till skolor, skolhuvudmän samt andra utbildningsanordnare med behov att utveckla lärande för hållbar utveckling.

Projektmål:

  • Ta fram ett färdigt förslag på en nationell kunskapslänk för att kanalisera forskning, information och kunskap om Lärande för hållbar utveckling mellan å ena sidan akademin, myndigheter, näringslivet och intresseorganisationer och å andra sidan barn och ungdomar, skolledare, pedagoger och skolorganisationer
  • Vidareutveckla befintliga nätverk på nationell och regional nivå som syftar till att stärka samverkan mellan skolan, akademin och omgivande samhälle inom området hållbar utveckling


Genomförande:

Nationell nivå
Projektet kommer att vända sig till identifierade intressentgrupper som politiker och departement, myndigheter, intresseorganisationer, akademin, skolfackförbund samt SKL. Dialog ska föras med dessa grupper kring varför och hur vi i Sverige bör utveckla skolornas undervisning inom hållbar utveckling. Dialogerna ska bygga på de forskningsresultat och resultat från olika undersökningar som gjorts inom området de senaste åren samt den dokumentation som Sverige tagit fram inför FN-dekadens avslutning. Syftet med dessa dialoger är att gemensamt forma ett förslag på hur en nationell kunskapslänk ska kunna se ut och fungera.
Förslaget bör innefatta svar på följande frågor:
• Syfte och mål med en kunskapslänk
• Formellt uppdrag och omfattning av arbetsuppgifter för en kunskapslänk
• Organisationsform
• Intressenter, samarbetspartners och finansiärer

Regional nivå
I de regioner som Kunskapslänken är aktiv i (Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) kommer vi att bearbeta våra regionala nätverk i processer som liknar den nationella processen. Där inbjuds intresseorganisationer, regionala organ, skolhuvudmän, science centers, naturskolor, Energikontor, akademi och näringsliv för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för att utveckla skolornas undervisning med fokus på hållbar utveckling.
Utgångspunkten blir densamma som på nationell nivå med fokus på hur man kopplar den regionala nivån till den nationella nivån och därmed skapar en kunskapslänk för lärande för hållbar utveckling. Fokus på den regionala nivån kommer även att innefatta följande frågeställningar:

  • Tillskapning av operativa resurser som kan möta de behov av fortbildning och metoder som lärare uttrycker för att utveckla sin undervisning inom hållbar utveckling
  • Utformning och organisering av resurser så att alla skolor kan ta del av dem och därigenom minska mellanskolsdifferenser i Sverige och möjliggöra lika utbildning för alla barn och ungdomar
  • Utformning av insatser så att de möter de behov och möjligheter som finns i den specifika regionen inom exempelvis samhällsomställning, näringsliv och akademi

Dialogmöten kommer att ske i respektive län utifrån nuläge i form av befintliga satsningar och resurser. Det som framkommer vid dessa möten sammanställs till regionala förslag anpassade för respektive NUTS-område. I förslagen tydliggörs kopplingen till den nationella nivån. Förslagen kan därefter utgöra grunden för ansökningar som syftar till att initiera och driva regionala kunskapslänkar och sedan användas för driva liknande processer i de regioner som inte finns med i detta projekt.


Intressenter och målgrupper
En Kunskapslänk och även denna förstudie har ett flertal olika intressent- & målgrupper. Dessa arbetar vi mot var för sig för att i förlängningen kunna sammanfoga input och behov från dessa grupper till en helhet.
Klicka på nedanstående knappar kan du läsa mer om hur vi arbetar med respektive gruppering.

 

Aktiviteter
Här kan du se möten som genomförs i projektet Kunskapslänken. Listan fylls på löpande under projektperioden.
Klicka på respektive möte för att få mer information och se dokumentation!

Datum: Möte: Ort:
26 november 2014 Dialogmöte Jämtlands län Östersund
1 december 2014 Dialogmöte Norrbottens län Luleå
11 februari 2015 Dialogmöte Västernorrlands län Härnösand
17 februari 2015 Nätverksmöte Dalarna-Gävleborg Borlänge
18 februari 2015 Dialogmöte myndigheter Stockholm
19 februari 2015 Workshop nationella aktörer Stockholm
10 mars 2015 Dialogmöte Västerbottens län Umeå
19 mars 2015 Workshop Norrbottens län Luleå
24 mars 2015 Möte med nationella aktörer Stockholm
14 april 2015 Dialogmöte RCE Stockholm
17 april 2015 Dialogmöte nr 2 myndigheter Stockholm
22 april 2015 Regionalt möte Dalarna Borlänge
22 april 2015 Regionalt möte Kronoberg Växjö
6 maj 2015 Dialogmöte nationella aktörer Stockholm
20 maj 2015 Norrlandsmöte Umeå
20 maj 2015 Dialogmöte Kalmar län Kalmar
21 maj 2015 Dialogmöte Dalarna Borlänge
28 maj 2015 Dialogmöte nr 3 myndigheter Stockholm
10 juni 2015 Dialogmöte Blekinge län Karlshamn


Dokumentation

Vi lägger löpande upp dokumentation från våra möten. Du hittar den genom att klicka på det aktuella mötet i tabellen ovan.

Faktaunderlag
Här kan du ladda ned en del av det material som ligger till grund för projektet.

Rapport KNUT-forskningen
Pdf-fil 4,9 Mb
Nationell rapport av FN-dekaden
Pdf 0,2 Mb
Nationella rekommendationer inför FN:s Global Action Programme
Pdf 1,4 Mb
Nationell slutrapport KNUT3 (2013-2014) inkl. bilagor
Pdf-fil 4,1 Mb
Regional slutrapport KNUT3 Sydost inkl. bilagor
Pdf-fil 3,4 Mb
Regional slutrapport KNUT3 Östergötland inkl. bilagor
Pdf-fil 3,0 Mb
Regional slutrapport KNUT3 Dalarna inkl. bilagor
Pdf-fil 1,6 Mb
Regional slutrapport KNUT3 Norra Sverige inkl. bilagor
Pdf-fil 1,3 Mb
Nationell slutrapport KNUT2 (2010-2012) inkl. bilagor
Pdf-fil 6,7 Mb


Kontakt
Här finns kontaktuppgifter till projektets tre projektledare.

Kerstin Eriksson
Energikontor Sydost

Projektledare - Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt nationellt

Tfn: 070-620 83 07
E-post: kerstin.eriksson(a)energikontorsydost.se

Lisen Vogt
Framtidsmuseet Borlänge

Projektledare - Dalarna samt nationellt

Tfn: 070-675 44 32
E-post: lisen(a)framtidsmuseet.se

Mathias Sundin
BioFuel Region

Projektledare - Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten samt nationellt

Tfn: 070-559 93 83
E-post: mathias.sundin(a)biofuelregion.se